शुक्रवार, 31 जुलाई 2015

जय जय गुरूदेवा

जय जय गुरूदेवा, तोरे सेवा, करे जगत हा, कर जोरे ।
हस तही रमेशा, तही महेशा, ब्रम्हा तहीच, हा मोरे ।।
सद्गुरू पद पावन, पाप नषावन, हवे जगत, मा शोरे ।
तोरे पांव परत, मैं अरज करत, शरणागत हॅव, मैं तोरे ।।