शुक्रवार, 31 जुलाई 2015

जय जय गुरूदेवा

जय जय गुरूदेवा, तोरे सेवा, करे जगत हा, पाँव धरे ।
गुरू तहीं रमेशा, तहीं महेशा, ब्रम्हा तहीं बन, जगत भरे ।।
सद्गुरू पद पावन, पाप नशावन, दया जेखरे, पाप मिटे।
गुरू के हे दाया, टूटे माया, मोह फाँस ले, शिष्य छुटे ।।