रविवार, 6 दिसंबर 2015

बैरी ला हम मारबो

फूॅक ले उड़ा जई अइसन धुररा नो हन ।
जाड़ मा जड़ा जई अइसन मुररा नो हन ।।
हाथ मा कफन धरे बैरी ला हम मारबो ।
मौत ले डरा जई अइसन सुररा नो हन ।।