गुरुवार, 31 दिसंबर 2015

नवा साल के बधाई

नवा साल के आप ला, हवय बधाई खूब ।
नवा साल मा रात दिन, रहव खुशी मा डूब ।।

दुख हा भागय तोर ले, कोसो कोसो दूर ।
खुशी मिलय गा रात दिन, अन्न-धन्न भरपूर ।।