गुरुवार, 29 जून 2017

देश भले बोहावय, धारे-धार बाट मा

जात-पात भाषा-बोली, अउ मजहबी गोठ
राजनीति के चारा ले, पोठ होगे देश मा ।
टोटा-टोटा बांधे पट्टा, जस कुकुर पोसवा
देश भर बगरे हे, आनी-बानी बेश मा ।
कोनो अगड़ी-पिछड़ी, कोनो हिन्दू-मुस्लिम
कोनो-कोनो दलित हे, ये बंदर बाट मा ।
सब छावत हवय, बस अपने कुरिया
देश भले बोहावय, धारे-धार बाट मा ।।