बुधवार, 22 अप्रैल 2015

बेटा जियान नइ परय

बेटा जियान नइ परय, कमावत हवे बाप ।
दुनो हाथ ले तै उलच, दिखत रह टीप-टाप ।।
दिखत रह टीप-टाप, दउड़ सरपट बाइक मा ।
साइकील मा बाप, मजा पाये लाइफ मा ।।
जिये तोर बर बाप, निकाले दुख के लेटा ।
तोर ददा के काम, याद तै रखबे बेटा ।।